Nowy wymiar bezpieczeństwa w fabrykach CREATON Polska – wywiad

Wypadki przy pracy w branży przemysłowej wg danych GUS stanowią aż 36% wszystkich incydentów w polskiej gospodarce. Ponadto przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzają, że za większość z nich odpowiada czynnik ludzki. O problematyce związanej z bezpieczeństwem pracy oraz działaniami producentów materiałów budowlanych, mającymi na celu jego zwiększenie rozmawiamy z Ryszardem Harężlakiem, dyrektorem zakładów dachówki cementowej CREATON w Olkuszu i Chojnicach.

Jakie podstawowe działania związane z podniesieniem poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy wdraża CREATON Polska?

W firmie cały czas pracujemy nad doskonaleniem naszej wewnętrznej kultury w tym zakresie. Głównymi czynnikami, które mają wpływ na jej odpowiednie kształtowanie, są zaangażowanie kierownictwa, otwarta i szczera komunikacja pomiędzy wszystkimi pracownikami, niezależnie od wykonywanej pracy, ich partycypacja, edukacja z zakresu BHP, motywowanie i wzmacnianie zachowań bezpiecznych. Przywiązujemy dużą uwagę do dobrej współpracy między pracownikami. Uważamy, że najważniejszy jest człowiek, jego wiedza i umiejętności, a także postawy i przekonania, w związku z tym wdrożyliśmy w swoich zakładach specjalny plan działania na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa. W efekcie podjęcia tych długofalowych rozwiązań, w lutym br. zespół zatrudniony w fabryce dachówek cementowych w Olkuszu osiągnął rekordowy wynik 5 000 dni bez wypadku.

Gdyby miał Pan wskazać główne zasady, którymi kierujecie się w CREATON Polska…

W pierwszej kolejności będą to podstawowe działania, takie jak dokonywanie regularnych obserwacji stanowisk pracy czy omawianie kwestii bezpieczeństwa ze wszystkimi pracownikami, dostarczanie odpowiednich materiałów w postaci broszur, biuletynów oraz instrukcji bezpieczeństwa. Dodatkowo, cyklicznie organizujemy sesje i spotkania dotyczące bieżących problemów z zakresu bezpieczeństwa. To jednocześnie źródło informacji zwrotnych od pracowników. Przeznaczamy środki finansowe w ramach zagwarantowania personelowi bezpiecznych warunków pracy, na przykład: zakup urządzeń ochronnych, szkolenia, warsztaty edukacyjne, audyty.

Nie tolerujemy żadnych naruszeń procedur bezpieczeństwa i aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu systemu przeciwdziałania wykroczeniom, na przykład poprzez takie planowanie pracy, w którym nie będzie konieczności wykonywania zadań w pośpiechu, na „skróty”. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa jesteśmy zobowiązani do wstrzymania pracy, bez względu na koszty. Warto podkreślić, że nieustannie dostarczamy narzędzia i metody, które zachęciłyby naszych pracowników do włączenia się w sprawy BHP. Od lat realizujemy program „Near Miss”, który daje możliwość zgłaszania przez pracowników zauważonych sytuacji niebezpiecznych oraz takich, które potencjalnie mogłyby doprowadzić do wypadku.

Jaką rolę według Pana odgrywa opracowanie odpowiedniej polityki BHP i jej konsekwentne przestrzeganie?

Przedsiębiorstwo nigdy nie osiągnęłoby wyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy bez aktywnego zaangażowania kierownictwa. To zaangażowanie wyrażone jest właśnie poprzez opracowanie odpowiedniej polityki BHP, która wyznacza ramy dla wszystkich działań z obszaru bezpieczeństwa w firmie, będąc jednocześnie wyrazem osobistego zainteresowanie i troski kadry kierowniczej o bezpieczeństwo pracowników, przestrzeganie przepisów oraz traktowanie spraw BHP na równi z innymi zadaniami wykonywanymi przez poszczególne komórki organizacyjne.

Firma rozwija system zarządzania ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez identyfikację, monitorowanie i ograniczanie fizycznych, chemicznych, ergonomicznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń w miejscu pracy.  Czy mógłby Pan rozwinąć ten temat?

Pracownik w przedsiębiorstwie jest kluczowym i podstawowym ogniwem sprawnego i prawidłowego systemu działania organizacji. Nawet najlepiej zaprojektowany zakład, proces technologiczny, dostosowane i skonstruowane maszyny oraz urządzenia, a także najtrafniej ustalone normy i instrukcje pracy nie spełnią roli, jeżeli zawiedzie pracownik. Duża troska o zdrowie i życie pracowników spowodowała, że powstał specjalny system zarządzania, który określa, kiedy ryzyko jest znaczące i wymaga odpowiedniej reakcji. Z drugiej zaś strony wskazuje, kiedy ryzyko można określić mianem akceptowalnego, bądź na tyle małego, że nie wymaga ono wprowadzania żadnych działań korygujących.

Jakie inne dodatkowe czynności sprawiają, że firma uzyskuje tak dobre wyniki w tym zakresie?

Firma uzyskuje dobre wyniki w obszarze BHP głównie dzięki utrzymaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa. Zaangażowanie kierownictwa oraz całej załogi w dbałość i troskę o bezpieczne warunki pracy są elementami, które determinują wysoki poziom kultury bezpieczeństwa, realizowanej jako integralna część zarządzania przedsiębiorstwem. Istniejące w organizacji umocowania prawne, zarządzenia, procedury postępowania dotyczące bezpieczeństwa pracy straciłyby swoją skuteczność, jeśli nie byłyby odpowiednio stosowane w praktyce i konsekwentnie egzekwowane. Wysoka kultura bezpieczeństwa w sposób niekwestionowany wpływa z kolei na bezwypadkowość, mniejszą absencję chorobową oraz wyższą wydajność pracy. W CREATON Polska pracownicy czują się odpowiedzialni za siebie oraz swoich współpracowników i wyrażają to w codziennej praktyce.

Stworzenie optymalnych warunków pracy w CREATON Polska stało się priorytetem.  Jak działania prewencyjne i systemowe wpłynęły na osiągnięcie założonych celów?

Analiza i modelowanie zachowań, kształtowanie postaw, a w dłuższej perspektywie kultury bezpieczeństwa, to jedne z najefektywniejszych sposobów przeciwdziałania wypadkom. Z drugiej strony, kluczem do osiągnięcia wysokiej kultury bezpieczeństwa jest uznanie, że wypadkom można zapobiec. Liczą się tu ustalone zasady i procedury wykonywania pracy, ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz nieustanne dążenie do wyrobienia w pracownikach bezpiecznych zachowań i postaw. „Bezpieczeństwo oparte na zachowaniach”, znane również pod skrótem BBS (Behavioural Based Safety) umożliwia ich pomiar i modelowanie, wzmocnienie tych bezpiecznych, identyfikację barier blokujących, co z czasem prowadzi do wyeliminowania zachowań ryzykownych, zanim doprowadzą one do wypadku. Pracownicy dbający o bezpieczeństwo pracy, rozmawiający na ten temat, przejawiają większe zaangażowanie, również w innych dziedzinach, takich jak: jakość, produktywność, pomysły w zakresie innowacji i udoskonaleń.

Czy firma prowadzi dodatkowo jakieś specjalistyczne szkolenia wśród pracowników, a może także współpracowników?

W firmie ciągle szkolimy pracowników, ponieważ nasza pamięć jest ulotna i dużo kwestii wymaga po prostu regularnego przypominania. Aktualnie prowadzimy warsztaty dotyczące właściwego postępowania podczas użytkowania niebezpiecznych mieszanin chemicznych, a w kolejnych miesiącach odbędą się warsztaty przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy. Ta wiedza zawsze może się przydać i nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji będzie wykorzystana. Regularnie szkolimy również naszych podwykonawców z zasad obowiązujących w firmie oraz najważniejszych zasad BHP podczas prac, które będą oni wykonywać.

5 000 dni bez wypadku to wybitne osiągniecie, jak na tak duże zakłady pracy. Wiemy jednak, że CREATON w przeciągu ostatnich lat zdobywał też wiele wyróżnień i był laureatem konkursów związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy. Proszę przybliżyć te najważniejsze, Pana zdaniem, osiągnięcia.

Naszym największym osiągnięciem było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez PIP Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej dla zakładu w Chojnicach w 2016 r. W tym zakładzie, za który też jestem odpowiedzialny, możemy również pochwalić się bardzo dobrym wynikiem 4709 dni bez wypadku, czyli od początku istnienia zakładu (powstał w 2009 r.) nie mieliśmy wypadku przy pracy.

Ryszard Hare?z?lak, dyrektor zakłado?w dacho?wki cementowej CREATON

www.creaton.pl

CREATON Polska
press box